SMS – FORM 63 alumiini letkuliitin07121-38 SMS 63 alumiini Ø 38 mm letkulle SMS 1150
07121-50 SMS 63 alumiini Ø 52 mm letkulle SMS 1150
07121-65 SMS 63 alumiini Ø 63 mm letkulle SMS 1150
07121-80 SMS 63 alumiini Ø 76 mm letkulle SMS 1150